Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Fans For Nature Finland (FFNF)ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen rekistöitymiskieli on suomi.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua kansainvälisellä tasolla. Se pyrkii edesauttamaan trooppisten kasvualustoiden säilyttämistä, estämään uhanalaisten eläimien kantojen katoamista ja levittämään tietoisuutta luonnonsuojelusta ja sen vaikutuksista ympäristön hyvinvointiin.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia kampanjoita ja levittää tietoisuutta luonnonsuojelusta eri kanavissa.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti kansainvälisten, samaa asiaa ajavien yhdistysten välisiin neuvotteluihin sekä yhteistyökampanjoihin. 

 

Yhdistys järjestää erilaisia varainkeruukampanjoita eri kanavia käyttäen. Yhdistys noudattaa eettisen varainhankinnan periaatteita.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka

hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan

hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa

tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja

kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4. Liittyminen ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän

liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen

kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä. Sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai

kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on

päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

7. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen

kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai

muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asia:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja

toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-

ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja

varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja

varatilintarkastajaa

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen

vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti

hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää

kokouskutsuun.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

10. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.